Kolbuszowa4x4

Statut

Email Drukuj PDF


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1. Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportów Motorowych i Ratownictwa Drogowego „Kolbuszowa 4x4 z siedzibą w Kolbuszowej, w skrócie KKSMiRD „Kolbuszowa 4x4”, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedziba władz mieści się w Kolbuszowej ul. Narutowicza 5, 36-100 Kolbuszowa.
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
1. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:
1) rozwój sportów samochodowych i motorowych,
2) szerzenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
3) szerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad pierwszej pomocy przedmedycznej,
4) udzielanie świadczeń i pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, na cele bezpośrednio związane rehabilitacją zdrowotną, zawodową i społeczną.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizacje zawodów sportowych, oraz zlotów w sportach samochodowych i motorowych,
2) szkolenie sędziów i kierowców w sportach samochodowych i motorowych,
3) szkolenie i nauka kierowców jazdy i zachowania się podczas szczególnie trudnych warunków panujących na drodze,
4) organizacje kursów dla ratowników drogowych,
5) organizacje kursów podstawowych z zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej dla osób nie zrzeszonych, zakładów pracy, jednostek publicznych,
6) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji w zakresie ratownictwa drogowego członków klubu,
7) organizacje zawodów sportowych, oraz zlotów w ratownictwie drogowym,
8) organizacje prelekcji i pokazów dla dzieci i młodzieży oraz turniejów międzyszkolnych z elementami ratownictwa,
9) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
10) współpracę z organami i instytucjami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, Kościołem oraz organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i osobami fizycznymi tak w kraju jak i za granicą, działającymi w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających (honorowych).

§ 12. l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) udziału w zebraniach, szkoleniach, wyjazdach, pokazach organizowanych przez stowarzyszenie;
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania zasad etyki ogólnospołecznej;
4) podnoszenie kwalifikacji i przekazywanie wiedzy i umiejętności innym członkom;
5) aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

§ 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2 i 4.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do wywiązywania się zdeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia.

§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, pkt 3 i 4,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 5 miesięcy,
4) wykluczenia ze stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia oraz etyki.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt  orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, w drodze umotywowanej uchwały.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§ 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu, tajnym bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 4 kadencje.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków


§ 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 marca każdego roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 3/4 członków Stowarzyszenia.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, ustalanie liczby członków Zarządu na daną kadencję,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd


§ 22. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 12 razy w roku.
8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami.

§ 23. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 5.000 zł
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.Komisja Rewizyjna


§ 24. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 25. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 27. W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział V
Majątek i fundusze


§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje, dofinansowanie i inne świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach prawa.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 1 tygodnia od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§ 31. 1. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi.
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego Stowarzyszenia.”.
4. Niedozwolony jest zakup przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Obecnie gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 233 gości 

Miejsce na Twoją reklamę

Zapraszamy do reklamy :)
Tu możecie zamieszczać reklamy swojej firmy !!!

Banery reklamowe