"Przeprawa Dorzeczem Nilu" - REGULAMIN

Drukuj

Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportów Motorowych

i Ratownictwa Drogowego „Kolbuszowa 4x4”

ma zaszczyt zaprosić miłośników aut terenowych na imprezę pod nazwą:

" Przeprawa Dorzeczem Nilu "

20-21-22 września 2013

SAMOCHODY TERENOWE EXTREME I ADVENTURE


 

 

Wszelkie pytania lub propozycje prosimy kierować na adres klubu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacji udziela Prezes Klubu - Paweł - 609 402 072

 

REGULAMIN IMPREZY „PRZEPRAWA DORZECZEM NILU”

I. Informacje ogólne

II. Zgłoszenia, opłaty formalności

III. Regulacje

IV. Uczestnicy

V. Warunki techniczne

VI. Klasy

VII. Ruch drogowy

VIII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

IX. Terminologia

X. Oznaczenia i reklamy

XI. Kolejność startu

XII. Klasyfikacja

XIII. Naprawy, serwis, tankowanie

XIV. Protesty

XV. Nagrody

XVI. Ochrona środowiska

 

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportów Motorowych i Ratownictwa Drogowego „Kolbuszowa 4x4”

2. PRZEPRAWA DORZECZEM NILU jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą

upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.

4. PRZEPRAWA DORZECZEM NILU odbywa się w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej www.kolbuszowa4x4.pl .

5. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do zawodów zobowiązani są do dostarczenia do Biura Imprezy następujących dokumentów:

prawo jazdy, dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczeniowe.

6. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Kolbuszowa 4x4” działalnością.

 

II. Zgłoszenia, opłaty, formalności

1. Warunki uczestnictwa

1.1. Uczestniczyć w rajdzie mogą wyłącznie załogi, które dokonały zgłoszenia i wypełniły formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.kolbuszowa4x4.pl najpóźniej do dnia 12.09.2013 r oraz dokonały wpłaty WPISOWEGO

 

1.2. WPISOWE:

• Wpisowe można uregulować poprzez przelew całej kwoty na konto w wysokości

◦ klasa EXTREME: 300 zł

◦ klasa AVENTURE: 300 zł

• Wpisowe można uregulować gotówką w dniu rozpoczęcia rajdu  - w Biurze Rajdu.

• nr konta na które należy wpłacać opłatę wpisową –

Kolbuszowa 4x4

ul. Narutowicza 5,

36-100 Kolbuszowa

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

10 9180 0008 2001 0004 5069 0001

Tytułem:

Przeprawa Dorzeczem Nilu + imię i nazwisko uczestnika

Uwaga, wpłacający do 16 IX dostają 10% rabatu czyli wpłacamy po 270 zł !!!

Wpisowe obejmuje uczestnictwo w zawodach, bloczki żywieniowe i upominki.

Noclegi i posiłki dzienne do kupienia w bazie na stadionie, zakupy w sklepie obok.

• wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji z rajdu.

• osoby wpłacające przelewem muszą posiadać potwierdzenia wykonania przelewu.

• zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków tego

regulaminu.

• Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w Rajdzie bez podania przyczyny.

• Organizator ustala limit pojazdów startujących w Rajdzie do 20 w każdej z klas

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg.

• W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje:

data wpisowego, inne uwarunkowania.

• Warunkiem wystartowania w Imprezie jest zaliczenie badania technicznego.

 

III. Regulacje

1. Impreza PRZEPRAWA DORZECZEM NILU odbywa się na podstawie:

• niniejszego regulaminu,

• przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,

• zasad ochrony środowiska.

2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Komandora Imprezy.

3. W czasie trwania Imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń

Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować karę określoną w załączniku 1.

 

IV. Uczestnicy

1. Załoga składa się z dwóch uczestników tj. kierowcy i pilota.

2. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

3. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie.

4. W czasie trwania imprezy przewożenie pasażerów w samochodach zgłoszonych do uczestnictwa w imprezie jest zabronione pod rygorem kar regulaminowych określonych w załączniku 1.

5. Załogi biorące udział w imprezie maja obowiązek dostosować się do wymagań danej klasy.

 

V. Warunki techniczne

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500 kg.

2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badania techniczne oraz aktualne

ubezpieczenie OC.

3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:

• zamontowana na stałe wyciągarka

• zaczepy holownicze z przodu i z tyłu,

• obowiązkowa klatka bezpieczeństwa, wewnętrzna lub zewnętrzna

• pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,

• kaski ochronne (samochodowe lub motocyklowe) dla kierowcy i pilota,

• zestaw pierwszej pomocy,

• telefon komórkowy lub radio CB,

• lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu,

• gaśnica,

• właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew.

• w przypadku braku drzwi bocznych, elementy zabezpieczające kierowcę i pilota

zamontowane na wysokości 30cm nad wysokością siedzeń,

• obowiązkowo szyba przednia, dozwolone są tylko wielowarstwowe szyby klejone,

4. Spełnienie powyższych warunków jest przedmiotem badania technicznego przed i w trakcie Rajdu.

 

VI. Klasy:

ADVENTURE:

 

• DMC 3500 kg

• wyciągarka elektryczna przednia zamontowana na stałe do elementów konstrukcyjnych pojazdu (wskazana wyciągarka elektryczna tylna/asekuracyjna)

• zakaz używania wyciągarek hydraulicznych i mechanicznych

•  pojazd nie może być wyposażony w mosty portalowe

•  całkowita wysokość koła nie może przekraczać 35 cali/ 89 cm

zaczepy holownicze z przodu i z tyłu

• pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,

• kaski ochronne (samochodowe lub motocyklowe) dla kierowcy i pilota,

• zestaw pierwszej pomocy,

• telefon komórkowy lub radio CB,

• lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu,

• gaśnica,

• właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew.

• w przypadku braku drzwi bocznych, elementy zabezpieczające kierowcę i pilota

zamontowane na wysokości 30cm nad wysokością siedzeń,

• obowiązkowo szyba przednia, dozwolone są tylko wielowarstwowe szyby klejone

 

EXTREME:

 

• DMC 3500 kg

• zamontowana na stałe wyciągarka przednia – dowolna

• zamontowana na stałe wyciągarka tylna/asekuracyjna – dowolna

• opony - dowolne

zaczepy holownicze z przodu i z tyłu

• obowiązkowa klatka bezpieczeństwa, wewnętrzna lub zewnętrzna

• pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,

• kaski ochronne (samochodowe lub motocyklowe) dla kierowcy i pilota,

• zestaw pierwszej pomocy,

• telefon komórkowy lub radio CB,

• lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu,

• gaśnica,

• właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew.

• w przypadku braku drzwi bocznych, elementy zabezpieczające kierowcę i pilota

zamontowane na wysokości 30cm nad wysokością siedzeń,

• obowiązkowo szyba przednia, dozwolone są tylko wielowarstwowe szyby klejone

 

 

VII. Ruch drogowy

1. W trakcie trwania Rajdu, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.

2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu.

Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników rajdu, organizatorów lub osoby trzecie.

3. Określony przez Organizatora czas dojazdu na odcinki specjalne umożliwia poruszanie się z bezpieczna prędkością pozwalającą uniknąć wypadków drogowych.

4. Odcinki specjalne nie są wyłączone z ruchu nawet, jeżeli nie przebiegają po drogach publicznych.

5. Po trasie Rajdu należy poruszać się wyłącznie w kierunku wyznaczonym przez roadbooku pod rygorem kary z zał 1.

 

VIII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu

Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w  pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.

2. Przewożenie podczas Rajdu pasażerów w samochodach zgłoszonych do Rajdu jest zabronione i karane według załącznika 1.

3. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona i karana według załącznika 1.

4. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe podczas trwania Rajdu pod rygorem kar regulaminowych określanych w załączniku 1. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę, podczas jazdy po bagnach/trzęsawiskach.

5. PRZEPRAWA DORZECZEM NILU korzysta z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy i terenach, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna.

6. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.

7. Baza Imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie.

9. Uczestnictwo w PRZEPRAWIE DORZECZEM NILU może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w stosownym oświadczeniu.

10. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.

11. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być

pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.

12. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.

13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.

14. Wszyscy uczestnicy PRZEPRAWA DORZECZEM NILU są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim

przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.

16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem imprezy.

 

IX. Terminologia

1. Prolog: cześć rajdu mająca na celu wyłonienie kolejności startu załóg do I etapu. Wynik z prologu nie jest zaliczany do klasyfikacji końcowej.

2. Każda część rajdu składająca się ze startu, ETAPÓW (ETAP I – NOC, ETAP II – DZIEŃ), dojazdów i mety.

3. Start ETAPU to przekroczenie pojazdem punktu startowego ETAPU.

4. Metę ETAPU należy przekroczyć z kierunkiem podanym w roadbooku pod rygorem kar z załącznika 1.

5. ETAP: przejazd trasy według roadbooka z pomiarem czasu poszczególnych Osów.

a. ETAPY są otwarte w czasie wyznaczonym przez Organizatora.

b. Na ETAPIE niedozwolona jest pomoc z zewnątrz, pod rygorem kary według załącznika nr 1.

c. Na ETAPIE dozwolona jest pomoc innych załóg uczestniczących w rywalizacji na danym OS.

d. Na ETAPIE należy bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów.

e. Jeżeli załoga nie przejedzie ETAPU w limicie czasu wyznaczonym przez organizatora otrzymuje karę według załącznika 1.

f. Wjazd na metę ETAPU musi nastąpić bezwzględnie w kierunku wyznaczonym przez roadbook pod rygorem kar z załącznika 1.

6. Dojazd: trasa prowadząca do startu ETAPU i między ETAPAMI, najczęściej po publicznych drogach i nie jest liczona do czasu etapu,

a. Zerwanie taśmy, wyjazd poza taśmy na ETAPIE jest karane zgodnie z załącznikiem 1.

b. W przypadku zerwania, wyjechania poza taśmy, należy powrócić na próbę w tym samym

miejscu i kontynuować jazdę pod rygorem kary „niezaliczenia OS-u„.

7. W przypadku etapu polegającego na zdobywaniu pieczątek: pieczątka (PKP): potwierdzenie przejazdu poprzez wbicie stempla do karty drogowej samodzielnie lub przez sędziego.

8. Czas przejazdu ETAPU: czas sumowany z przejazdów wszystkich OSów.

9. Limit czasu ETAPU: czas wyznaczony na przejechani poszczególnych OSów. Godziny zamknięcia ETAPU zostaną podane przez Organizatora.

10. Kary: kary/grzywny nakładane za działania wymienione w załączniku 1.

11. Badanie techniczne: sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z regulaminowymi wymogami, sprawdzenie dowodu rejestracyjnego i aktualnego OC, sprawdzenie oklejenia samochodu  z wymogami regulacyjnymi. Zaliczenie BT jest obowiązkowe pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa.

12. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Komandorem imprezy odbywające się przed rozpoczęciem PRZEPRAWY DORZECZEM NILU. Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa.

13. Uczestnikiem ETAPU jest załoga, która wystartuje o własnych siłach lub przy pomocy uczestnika rajdu wystartuje do ETAPU.

14. Taryfa: najgorszy wynik na ETAPIE (czas przejazdu + kary) powiększony o 50%.

15. Karta drogowa.

a. Otrzymuje ją każdy załoga na starcie do ETAPU, jest dokumentem potwierdzającym start do ETAPU, poszczególne PKP oraz meta ETAPU poprzez otrzymanie pieczątek.

b. Utrata karty drogowej na dany etap skutkuje naliczeniem kar według załącznika nr 1.

c. Wszelkie zmiany w dokonywane przez uczestników w karcie drogowej są traktowane, jako

próby oszustwa i skutkują wykluczeniem z Rajdu.

16. Roadbook

a. Każda załoga otrzymuje notatki nawigacyjne/roadbook opisujący trasę, którą należy

przejechać.

b. Odległości w notatkach nawigacyjnych są podane z dokładnością do 10 m.

c. Usytuowanie PKP i ETAPÓW jest oznaczone w notatkach nawigacyjnych.

d. Roadbook może być jednocześnie kartą drogową, na której dokonuje się potwierdzeń PKP i

przejazdu ETAPU.

 

X. Oznaczenia i reklamy

1. Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów rajdu.

2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora. Nie umieszczenie naklejek skutkuje karami regulaminowymi według załącznika 3.

 

XI. Kolejność startu

1. Kolejność startu do prologu wyznacza losowanie.

2. Kolejność startu do pierwszego ETAPU wyznacza kolejność zajętego miejsca na prologu.

4. Czas startu do DNIA wyznacza lista startowa ogłoszona przez Biuro Rajdu.

5. Spóźnienie się na start do DNIA skutkuje startem za ostatnią załogą jadącą w regulaminowym czasie.

 

XII. Klasyfikacja

1. Podczas rajdu prowadzone są klasyfikacje:

a. prologu – czas prologu nie wliczany do klasyfikacji końcowej, a decyduje o kolejności startu do Etapu.

b. ETAPU - kolejność załóg wynikająca z sumy czasów prób i kar otrzymanych w dniu,

c. końcowa - kolejność załóg wynikająca z sumy czasów i kar otrzymanych na prologu

i poszczególnych Etapach.

 

XIII. Naprawy, serwis, tankowanie

1. Wszystkie rodzaje napraw mogą być dokonywane podczas trwania ETAPU jedynie przez załogę biorącą udział w rywalizacji na danym ETAPIE.

2. Serwisy mogą dokonywać wszelkich napraw, poza wymianą elementów posiadających numery identyfikacyjne samochodu w czasie przeznaczonym na dojazdy do ETAP-ów lub po zakończeniu ETAPU.

3. Organizator wskazuje na odprawie przewidywaną długość ETAPU i miejsce wyznaczenia kilometra wzorcowego.

4. Na odcinkach ETAPU wszelka pomoc z zewnątrz dla pojazdów jadących w ETAPIE jest zabroniona i skutkuje karami według załącznika 1.

5. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami rajdu, biorącymi udział na danym ETAPIE.

6. Podczas rajdu niedozwolona jest zmiana samochodu załącznik 1.

 

XIV. Protesty

1. Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze Rajdu.

2. Zgłoszone protesty są rozpatrywane przez Komisję Sportową składającą się z: Komandora Rajdu, Głównego Sędziego w obecności składającego protest.

3. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 30 minut od opublikowania nieoficjalnych wyników etapu, którego dotyczy protest.

4. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników danego etapu..

5. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na oficjalnej tablicy Biura Rajdu.

6. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane.

 

XV. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów lub organizatorów.

2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

3. Nagrody są przyznawane dla najlepszych załóg.

4. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.

 

XVI. Ochrona środowiska

1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w załączniki 1.

2. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar określonych w załączniku 1.

 

ZAŁĄCZNIK 1:

NARUSZENIE KARA
BRAK NAKLEJEK ORGANIZATORA, SPONSORSKICH - 100 ZŁ

BRAK TAŚMY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZY PRACY Z WYCIĄGARKĄ

- TARYFA*
BRAK POTWIERDZENIA 1 PKPu WYJAZDOWEGO PRÓBY - 2 GODZ.
BRAK POTWIERDZENIA PKPu WJAZDOWEGO PRÓBY - 2 x TARYFA
ZERWANIE TAŚM/KOŁKA**, WYJAZD POZA TAŚMY - 15 MIN.
NIEUKOŃCZENIE ETAPU W LIMICIE ETAPU - TARYFA ZA KAŻDY OS
POMOC Z ZEWNĄTRZ NA TRASIE ETAPU - TARYFA
WJAZD NA METĘ ETAPU Z NIEWŁAŚCIWEGO KIERUNKU - TARYFA
UTRATA, ZNISZCZENIE KARTY DROGOWEJ - TARYFA
ZMIANA SAMOCHODU PODCZAS IMPREZY - WYKLUCZENIE

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, LEKÓW

- WYKLUCZENIE

PRZEWOŻENIE PODCZAS RAJDU PASAŻERÓW WSAMOCHODACH

ZGŁOSZONYCH DO IMPREZY

- WYKLUCZENIE

JAZDA BEZ ZAPIĘTYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

(pomijając zawarte w regulaminie wyjątki)

- 15 MIN.
JAZDA BEZ KASKU
- 15 MIN.

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA PŁYNAMI EKSPLOATACYJNYMI LUB INNYMI ODPADAMI

- 500 ZŁ ORAZ NAKAZ USUNIĘCIA SZKÓD

*Taryfa - 150% najgorszego czasu przejazdu OS-u

**Zerwanie taśmy/kołka - za zerwanie taśmy/zniszczenie kołka uważa się przerwanie ciągłości taśmy (pojazdem bądź ciałem uczestnika imprezy) wyrwanie kołka (pojazdem bądź ciałem uczestnika imprezy) lub najazd pojazdem na taśmę/kołek, w wyniku którego doszło do ich fizycznego kontaktu z gruntem.

Poprawiony ( środa, 11 września 2013 05:22 )